Witaj w PGE !
       Jak zostać naszym klientem
       Przyłączenie do sieci
       Ceny energii
       Taryfa dla energii elektr.
       Zmiana sprzedawcy energii
       Kalkulator Taryf
       Taryfa PGE Dystrybucja

Jak przyłączyć budynek do sieci energetycznej PGE Dystrybucja Zamość.

PROCEDURY

Przyłączenie do sieci

Zasady przyłączania do sieci energetycznej nowych odbiorców są uregulowane przez : 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 roku nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. nr 2/2005 poz. 6), zwane potocznie ,,rozporządzeniem przyłączeniowym”

  Podmioty przyłączane do sieci dzielą się na następujące grupy przyłączeniowe:
     
  Grupa II - podmioty podłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu znamionowym 110 kV

  Grupa III - podmioty podłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV

  Grupa IV - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej wyższej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A

  Grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A.

  Grupa VI - podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie na zasadach określonych w umowie o przyłączenie zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok

  Odbiorcy energii elektrycznej wiejskich i miejskich gospodarstw domowych, przyłączeni na stałe i o standardowych parametrach dostawy zakwalifikowani są do V grupy przyłączeniowej. Do V i IV grupy przyłączeniowej kwalifikuje się większość drobnego przemysłu, handel i usługi. Przyłączenie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez PGE Dystrybucja Zamość.

  Przyłączenie obiektu do sieci jest możliwe, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej, a podmiot (odbiorca) ubiegający się o przyłączenie posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana, oraz spełnił warunki przyłączenia do sieci, które zostały określone przez PGE Dystrybucja Zamość. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez odbiorcę zakładowi energetycznemu deklaracji przyłączenia konkretnego obiektu do sieci.

  W przedkładanym wniosku (zgłoszeniu), oprócz oznaczenia strony wnioskującej przyłączenie do sieci, należy określić:  
  • moc przyłączeniową dla miejsca dostarczenia energii elektrycznej,
    
  • przewidywane roczne zużycie energii,
    
  • przewidywany termin, kiedy energia zacznie być pobierana.

  PGE Dystrybucja S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i dążąc do uproszczenia postępowania, wprowadziła ujednolicone formularze wniosków o określenie warunków przyłączenia t.j. :

  • dla gospodarstw domowych o symbolu W-1 
    
  • dla pozostałych o symbolu W-2.


  Kompletnie wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim ze względu na położenie przyłączanej nieruchomości Rejonowym Zakładzie Energetycznym.

  Koniecznym warunkiem rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia jest załączenie do niego:

  • dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne, bądź złożenia stosownego oświadczenia o dostarczeniu takiego dokumentu przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
    
  • planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów.

  Informujemy, iż tytuł prawny, o którym mowa powyżej, stanowią prawa rzeczowe, takie jak własność, współwłasność, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, a ponadto prawa wynikające z umów cywilnoprawnych np.: zarząd czy najem.
  Po złożeniu wniosku Operator systemu dystrybucyjnego określa warunki przyłączenia w następujących terminach: 

  • 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej,
    
  • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III grupy przyłączeniowej,
    
  • 3 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.

  Wraz z warunkami przyłączenia, podmiot zainteresowany przyłączeniem obiektu do sieci otrzymuje projekt umowy o przyłączenie, określający między innymi termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej uregulowania, warunki udostępniania przez przyłączany podmiot nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, jak również termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

  Za przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja., pobiera ustaloną w umowie o przyłączenie opłatę, która w przypadku odbiorców zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej, stanowi iloczyn wnioskowanej przez odbiorcę mocy przyłączeniowej i stawki opłaty wynikającej z „Taryfy dla energii elektrycznej”.

  Stawki opłat w IV i V grupie przyłączeniowej wynoszą dla odbiorców przyłączanych:
  - przyłączem kablowym za 1 kW mocy przyłączeniowej – 133,52 zł + VAT
  - przyłączem napowietrznym za 1 kW mocy przyłączeniowej - 105,30 zł + VAT
  - w przypadku przyłącza dłuższego niż 200 m za każdy następny metr 40,17 zł + VAT


  Na naszej stronie można pobrać elektroniczne wersje druków wniosków:

  [W-1] – Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego - gospodarstwa domowego oraz innych obiektów o podobnym charakterze (funkcji), które można zakwalifikować do tej grupy np. altanki, domki letniskowe, place budów dla tych obiektów oraz place budów budynków mieszkalnych - gospodarstw domowych. Można go również stosować dla pojedynczego budynku wielorodzinnego.

   

  [W-2] – Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu produkcyjnego lub usługowego oraz placów budów tych obiektów.
   

   

  [W-3] – Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej. Wniosek ten może być stosowany również dla pojedynczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

   

 • PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów skr. poczt. 63, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499, NIP: 813 02 68 082, Kapitał zakładowy: 494 862 600 złotych w całości wpłacony. www.pge-obrot.pl
  PGE